Google+

เครื่องสับ

ย.ย่งฮะเฮงมีเครื่องสับหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับต่อการใช้งานของลูกค้า

  • กระทะสับ (Bowl Cutter)
  • ถังสับผสม (Multifunctional Cutter)
  • กระทะผัด (Pan Stirring Machine)
  • เครื่องผสม (Filling Mixer)
  • เครื่องสับไม้ (Wood Chipper)
  • เครื่องสับย่อยวัสดุ (Crushing Machine)
Visitors: 139,136